Luật này ra đời nhằm bảo vệ bản quyền của những sản phẩm công nghệ trên mạng và ghép tội những hành vi xâm phạm bản quyền như crack (bẻ khóa), cung cấp, kinh doanh sản phẩm công nghệ trái phép.

Dựa trên điều luật DMCA

Chúng tôi tôn trọng quyền của tất cả chủ sở hữu bản quyền và trong trường hợp này, chúng tôi đã thực hiện chính sách quy định việc chấm dứt trong những trường hợp thích hợp nội dung vi phạm quyền của chủ sở hữu bản quyền. 

Xin lưu ý rằng chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tệp có bản quyền nào trên trang web này.

nadutv.com tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”). 

Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên nadutv.com và bạn muốn tài liệu này bị xóa, bạn phải cung cấp đầy đủ bằng văn bản nêu chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau.

  • Thông tin chi tiết về tên, điện thoại, trang web, văn phòng và địa chỉ email của bạn
  • Thông số kỹ thuật về nội dung bản quyền bị khiếu nại là bị vi phạm
  • Bạn phải là chủ sở hữu bản quyền thực sự hoặc bên thứ ba được ủy quyền hoặc các đại lý

Gửi email của bạn tới: 

naduservices@gmail.com

Visited 182 times, 1 visit(s) today